AMVR nyní prezentuje ucelená data za období 2018. Za několika grafy a tabulkami se skrývá téměř každodenní a pravidelná práce sběru dat, analýzy kampaní, vyhodnocení a …. Všech kampaní. Všichni členové deklarují své kampaně podle zavedených standardů do Nielsen/Admosphere. Zde jsou data zpracována a na plochách změřených metodou Impact, jsou pak vypočítány mediální ukazatele. Jak členové tak výzkumníci tak získají za každou kampaň standardní mediální ukazatele jako je GRP, REACH, FREKVENCE či VAC (čistý zásah).

Vzhledem k tomu, že vyhodnocení si dělá AMVR pro své potřeby již několik let, tak nyní může prezentovat ucelená data. A na takovémto vzorku, který třeba za rok 2018 čítá 8.657 měsíčních kampaní v ceníkové hodnotě 2.867.000 mil Kč se dají ověřit a poměřit i další a nové kampaně.

Pro představu zde uvádíme několik zajímavých informací. Zde vidíte porovnání ceníkové ceny všech změřených kampaní a také jejich počtu a hodnoty GRP. Zde jasně vidíme sezonalitu. A i když počet kampaní byl v roce 2018 nižší (nebyly volby do parlamentu) než 2017, tak jejich hodnota GRP byla v nejsilnějších měsících vyšší.

Snímek obrazovky 2019-03-27 v 23.10.41.png

Snímek obrazovky 2019-03-27 v 23.10.52.png

Snímek obrazovky 2019-03-27 v 23.11.01.png

A zde vidíme rozprostření kampaní z hlediska ukazatele GRP. Jak je vidět, tak nejvíce kampaní 50% bylo s hodnotou GRP do 25. Středně silných kampaní v rozsahu GRP 25 – 100 už bylo méně a to 25 %. No a silných nebo supersilných kampaní už je opravdu málo a samozřejmě takovéto kampaně jsou pak rozprostřeny po celé ČR na různých typech ploch.

Snímek obrazovky 2019-03-27 v 23.12.55.png

A poslední graf nám ukazuje, v kolika aglomeracích (městech) jsou nejčastěji kampaně realizovány. Zde vidíme, že v pouze v Praze je téměř 55 % všech kampaní a dalších ještě 19 % nám přibývá při zacílení na další města (Brno, Ostrava). Zapojení dalších aglomerací již není tak obvyklé a je to součást jen silných kampaní.

Snímek obrazovky 2019-03-27 v 23.13.40.png

Zdroj: data AMVR projektu Impact, který realizuje Nielsen/Admospehere a MGE Data